Gehoorverlies geassocieerd met mentale achteruitgang

5 augustus 2014

NIEUWS

Bij ouderen met afnemend gehoor blijkt de mentale achteruitgang sneller te gaan dan bij goedhorende ouderen.

De resultaten komen uit een onderzoek waarbij een kleine 2000 ouderen gevolgd werden. Gedurende 11 jaar werden op gezette tijden zowel het gehoor als de mentale capaciteiten getest. Het blijkt dat er een verband bestaat tussen het slechter worden van het gehoor, en de scores die de ouderen halen op tests die de mentale capaciteiten meten. Afnemende denkkracht is een normaal verschijnsel bij ouderen, maar er was een significant verschil in de snelheid waarmee dat gebeurde. De proefpersonen met slecht gehoor gingen een derde sneller achteruit in mentale capaciteit dan goed-horende ouderen.

Verband

Of dit verband ook een oorzakelijk verband is, durven de onderzoekers nog niet te zeggen. Wel durven ze te speculeren over wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn. Zo zouden slechthorende ouderen meer in een sociaal isolement zitten, en daarvan is bekend dat het de mentale capaciteiten kan aantasten.

Gehoortoestel

De wetenschappers willen nu onderzoeken of er inderdaad een oorzakelijk verband is tussen het gehoorverlies en de afnemende mentale kracht. En daarnaast, of een gehoortoestel dat kan voorkomen. Er is wat dat betreft mogelijk wel reden tot zorg, want de Amerikanen stellen dat slechts 15 procent van degenen die het nodig hebben, ook werkelijk een gehoorapparaat krijgen. Als het slechte horen dus wel een oorzaak is van afnemende mentale capaciteiten, dan zou het verhogen van dit percentage een belangrijk verbeterpunt kunnen zijn.Bron: www.nu.nl / Stephan van Duin

default-news-image