Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Van Boxtel hoorwinkels: Van Boxtel hoorwinkels B.V., gevestigd te Waardenburg; De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van Van Boxtel hoorwinkels anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Van Boxtel hoorwinkels en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de cliënt; Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Van Boxtel hoorwinkels worden gesloten.

2.2 Het door Van Boxtel hoorwinkels verstrekte informatiemateriaal kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

 

Artikel 3 - Informatie vooraf

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Van Boxtel hoorwinkels de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Van Boxtel hoorwinkels de informatie te verstrekken, die omtrent de betreffende bepalingen in zijn zorgpolis daaronder zijn begrepen.

 

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Van Boxtel hoorwinkels; 4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

 

Artikel 5 - Offertes

5.1 Alle offertes van Van Boxtel hoorwinkels zijn vrijblijvend.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De afgeleverde zaak en de door Van Boxtel hoorwinkels verrichte werkzaamheden dienen aan de overeenkomst te beantwoorden, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan, alsmede op de betreffende bepalingen van de toepasselijke zorgovereenkomst en de zorgpolis.

 

Artikel 7 - Proeftijd

7.1 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Van Boxtel hoorwinkels in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren;

7.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Van Boxtel hoorwinkels van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;

7.3 Tijdens de proeftijd dient de cliënt rekening te houden met het feit dat het (de) hoortoestel(len) eventueel moeten worden teruggegeven en daarom als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan dient zorg te dragen;

7.4 Van Boxtel zal de kosten voor op maat gemaakte oorstukjes in rekening brengen in geval van annulering van de overeenkomst. De kosten voor de Van Boxtel hoortoestel verzekering voor de duur van de proefperiode van 3 maanden bedragen 39 euro.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1 Het aan Van Boxtel hoorwinkels verschuldigde bedrag dient direct na een succesvolle afronding van de proefperiode en daarmee het definitief worden van de aflevering, respectievelijk na het verrichten van de diensten, tegen bewijs van kwijting contant of per pinbetaling aan hem te worden voldaan onder aftrek van hetgeen Van Boxtel hoorwinkels daarvan krachtens de zorgovereenkomst en/of zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de cliënt bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan Van Boxtel hoorwinkels voldoet of tot betaling van een lager bedrag overgaat zal Van Boxtel het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen;

8.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;

8.3 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Van Boxtel hoorwinkels hem een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;

8.4 Indien de cliënt ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Van Boxtel hoorwinkels bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

9.1 Van Boxtel hoorwinkels behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor, totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11.1 en 11.2, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten;

9.2 Van Boxtel hoorwinkels is ook bij een product wat is aangeboden ter reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).

 

Artikel 10 - Ontbinding en overige rechtsmiddelen

10.1 Iedere tekortkoming van Van Boxtel hoorwinkels tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de cliënt de bevoegdheid om, nadat hij Van Boxtel hoorwinkels de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen ter zake.

 

Artikel 11 - Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

11.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Van Boxtel hoorwinkels de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim;

11.2 De door Van Boxtel hoorwinkels in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt ten bedrage van wat hierover aanbevolen is in het Rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak betreffende de buitengerechtelijke kosten volgens de meest recente versie als gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl.

 

Artikel 12 - Opschorting van de betalingsverplichting

12.1 De cliënt is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

Artikel 13 - Klachten

13.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zullen klachten over gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Van Boxtel hoorwinkels moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Van Boxtel hoorwinkels moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;

13.2 Van Boxtel hoorwinkels dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

13.3 Van Boxtel hoorwinkels is aangesloten bij de Geschillencommissie Stichting Audiciensregister (StAr). U kunt hier een klacht indienen als u gebruik maakt van de diensten van Van Boxtel hoorwinkels of als vertegenwoordiger of gemachtigde van degene die gebruik maakt van de diensten van Van Boxtel hoorwinkels. U kunt een beroep doen op de geschillencommissie nadat u de interne klachtenprocedure van Van Boxtel hoorwinkels heeft doorlopen, en niet tot een oplossing bent gekomen. Meer informatie over de geschillencommissie vindt u hier.

 

Artikel 14 - Persoonsgegevens

14.1 Van Boxtel hoorwinkels zal de persoonsgegevens van de cliënt zorgvuldig verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Van Boxtel hoorwinkels kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de stoornis van het gehoor, de cliënt te informeren over relevante producten en diensten van Van Boxtel hoorwinkels en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma;

14.2 Indien de cliënt geen prijs stelt op informatie over productie en diensten van Van Boxtel hoorwinkels en/of derden, kan de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan Van Boxtel hoorwinkels laten weten;

14.3 De cliënt kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de cliënt van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan Van Boxtel hoorwinkels te melden.

14.4 Van Boxtel zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijk verzoek van de cliënt.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.