Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Van Boxtel hoorwinkels: Van Boxtel hoorwinkels B.V., gevestigd te Waardenburg;

De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Van Boxtel hoorwinkels anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Van Boxtel hoorwinkels en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de cliënt;

Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Van Boxtel hoorwinkels worden gesloten.

2.2 Het door Van Boxtel hoorwinkels verstrekte informatiemateriaal kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

2.3 Van Boxtel hoorwinkels behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 3 - Informatieverstrekking

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Van Boxtel hoorwinkels de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Van Boxtel hoorwinkels de informatie te verstrekken, die omtrent de betreffende bepalingen in zijn zorgpolis daaronder zijn begrepen.

3.2 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Boxtel hoorwinkels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel hoorwinkels worden verstrekt. De cliënt draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de cliënt deze aanlevert


Artikel 4 - Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Van Boxtel hoorwinkels.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

4.3 Alle prijzen zijn op voorbehoud van druk- en zetfouten.


Artikel 5 Offertes, aanbod en overeenkomst

5.1 Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Van Boxtel hoorwinkels is aangegeven.

5.2 Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

5.3 Alle opgaven van Van Boxtel hoorwinkels van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Van Boxtel hoorwinkels.

5.4 Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

5.5 De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Van Boxtel hoorwinkels een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Van Boxtel hoorwinkels, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

5.6 De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.


Artikel 6 - Levertijd, Aflevering en Risico

6.1 Van Boxtel hoorwinkels zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de cliënt Van Boxtel hoorwinkels altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

6.2 Het risico voor het Product gaat bij de Aflevering op de Cliënt over.


Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De afgeleverde zaak en de door Van Boxtel hoorwinkels verrichte werkzaamheden dienen aan de overeenkomst te beantwoorden, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan, alsmede op de betreffende bepalingen van de toepasselijke zorgovereenkomst en de zorgpolis.


Artikel 8 - Proeftijd

8.1 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Van Boxtel hoorwinkels in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren;

8.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Van Boxtel hoorwinkels van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;

8.3 Tijdens de proeftijd dient de cliënt rekening te houden met het feit dat het (de) hoortoestel(len) eventueel moeten worden teruggegeven en daarom als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan dient zorg te dragen;

8.4 Van Boxtel hoorwinkels zal de kosten voor op maat gemaakte oorstukjes in rekening brengen in geval van annulering van de overeenkomst. .

8.5 Van Boxtel hoorwinkels is niet verantwoordelijk voor een allergische reactie van gebruikte materialen en ander lichamelijk letsel of ongemak als gevolg van het maken van oorafdrukken of overig gebruik van door Van Boxtel hoorwinkels geleverde producten.


Artikel 9 - Betaling

9.1 Het aan Van Boxtel hoorwinkels verschuldigde bedrag dient direct na een succesvolle afronding van de proefperiode en daarmee het definitief worden van de aflevering, respectievelijk na het verrichten van de diensten, tegen bewijs van kwijting contant of per pinbetaling aan hem te worden voldaan onder aftrek van hetgeen Van Boxtel hoorwinkels daarvan krachtens de zorgovereenkomst en/of zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de cliënt bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan Van Boxtel hoorwinkels voldoet of tot betaling van een lager bedrag overgaat zal Van Boxtel hoorwinkels het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen;

9.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;

9.3 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Van Boxtel hoorwinkels hem een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;

9.4 Indien de cliënt ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Van Boxtel hoorwinkels bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

9.5 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Van Boxtel hoorwinkels terstond gerechtigd om de cliënt een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom waarbij een in de wet vastgelegd minimum geldt.


Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

10.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de cliënt nadat deze al hetgeen de cliënt ter zake uit de overeenkomst aan Van Boxtel hoorwinkels verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

10.2 Wanneer de cliënt in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de cliënt verplicht op verzoek van Van Boxtel hoorwinkels alle benodigde medewerking te leveren waardoor Van Boxtel hoorwinkels weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Van Boxtel hoorwinkels de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

10.3 Van Boxtel hoorwinkels is ook bij een product wat is aangeboden ter reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).


Artikel 11 - Ontbinding en overige rechtsmiddelen

11.1 Iedere tekortkoming van Van Boxtel hoorwinkels tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de cliënt de bevoegdheid om, nadat hij Van Boxtel hoorwinkels de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen ter zake.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De cliënt heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De cliënt is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van Van Boxtel hoorwinkels. De cliënt verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door de cliënt extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht of laat aanbrengen, vervalt iedere garantie.

12.2 Van Boxtel hoorwinkels zal een gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de cliënt het recht de overeenkomst ten aanzien van dit gebrek (gedeeltelijk) te ontbinden waarbij de cliënt de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat de cliënt recht heeft op enige schadevergoeding.

12.3 Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de cliënt is toe te rekenen, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan de cliënt is toe te rekenen ligt bij de cliënt.

12.4 Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

12.5 Mocht Van Boxtel hoorwinkels onverwijld jegens de cliënt aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Van Boxtel hoorwinkels gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, maar te allen tijde (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt) tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

12.6 Aansprakelijkheid van Van Boxtel hoorwinkels reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

12.7 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Van Boxtel hoorwinkels tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.


Artikel 13 - Klachten

13.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zullen klachten over gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Van Boxtel hoorwinkels moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Van Boxtel hoorwinkels moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;

13.2 Van Boxtel hoorwinkels dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

13.3 Van Boxtel hoorwinkels is aangesloten bij de Geschillencommissie Stichting Audiciensregister (StAr). De cliënt kan hier een klacht indienen als de cliënt gebruik maakt van de diensten van Van Boxtel hoorwinkels of als vertegenwoordiger of gemachtigde van degene die gebruik maakt van de diensten van Van Boxtel hoorwinkels. De cliënt kan een beroep doen op de geschillencommissie nadat de cliënt de interne klachtenprocedure van Van Boxtel hoorwinkels heeft doorlopen en niet tot een oplossing bent gekomen. Meer informatie over de geschillencommissie vindt de cliënt hier.


Artikel 14 – Garantie

Voor alle door Van Boxtel hoorwinkels geleverde producten geldt een garantietermijn die gelijk is aan de wettelijke garantietermijn. Bovendien bieden wij voor alle hoortoestellen een uitgebreide service; gedurende vijf jaar na aankoop bent u verzekerd van kosteloze reparatie en onderhoud. Deze service is exclusief schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het product.


Artikel 15 - Persoonsgegevens

15.1 Van Boxtel hoorwinkels zal de persoonsgegevens van de cliënt zorgvuldig verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Van Boxtel hoorwinkels kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de stoornis van het gehoor, de cliënt te informeren over relevante producten en diensten van Van Boxtel hoorwinkels en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma;

15.2 Indien de cliënt geen prijs stelt op informatie over productie en diensten van Van Boxtel hoorwinkels en/of derden, kan de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan Van Boxtel hoorwinkels laten weten;

15.3 De cliënt kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt. Indien de cliënt van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan Van Boxtel hoorwinkels te melden.

15.4 Van Boxtel zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijk verzoek van de cliënt.


Artikel 16 – Intellectueel eigendomsrechten

16.1 De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Van Boxtel hoorwinkels zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Van Boxtel hoorwinkels of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.


Artikel 17 – Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

17.1 Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.