Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens via sociale media door Van Boxtel hoorwinkels B.V.

1. Inleiding

Bij Van Boxtel hoorwinkels B.V. respecteren en beschermen we de privacy van onze gebruikers en streven we ernaar zo transparant mogelijk te zijn over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) wordt uiteengezet hoe Van Boxtel hoorwinkels B.V. als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van je interactie met Van Boxtel hoorwinkels B.V. door het gebruik van de verschillende sociale media platformen, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn.

In deze Privacyverklaring hebben ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ betrekking op Van Boxtel hoorwinkels B.V.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer daarom, wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, of je de meest recente versie hebt gelezen.

2. Wie wij zijn

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u via de onderstaande contactmogelijkheden contact met ons opnemen.

Van Boxtel hoorwinkels
PO Box 36
4180 BA Waardenburg
Nederland
Tel.: 088 - 52 52 052

E-mail: privacy@demant.com

3. Persoonsgegevens die wij verzamalen en gebruiken

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • informatie over u, zoals uw naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht, land, functiebenaming, huidige en vorige werkgever, opleiding, profielfoto, interesses, uw vriendenlijsten/connecties/volgers enz. en andere openbaar beschikbare informatie, voor zover u deze gegevens op uw sociale media profiel of op een sociale media pagina van Van Boxtel hoorwinkels B.V. hebt geplaatst;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt door deze te plaatsen op de sociale media pagina van Van Boxtel hoorwinkels B.V., zoals opmerkingen bij en/of likes op onze posts, en foto's of rechtstreekse berichten die u ons stuurt via de sociale media platformen van Van Boxtel hoorwinkels B.V.

In aanvulling op het bovenstaande verzamelen de verschillende socialemediaplatforms ook persoonsgegevens over u door je gebruik van deze socialemediaplatforms en door middel van cookies en soortgelijke technologieën, waaronder cookies die verzameld worden via socialemediatools als Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Twitter Pixel, LinkedIn Insight Tag, LinkedIn InMail enz.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wat betreft onze Facebookpagina, treedt Van Boxtel hoorwinkels B.V. samen met Facebook op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de verwerking van je persoonsgegevens. We raden je daarom aan de privacyverklaring van Facebook te lezen om te weten te komen hoe Facebook je persoonsgegevens verwerkt.

We verwijzen doorgaans naar de privacyverklaringen van de verschillende socialemediaplatforms voor meer informatie over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind u een lijst van de socialemediaplatforms die Van Boxtel hoorwinkels B.V. gebruikt, met een verwijzing naar hun privacyverklaringen.

4. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en wat onze rechtsgrond daarvoor is

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het aan de hand van demografische gegevens, voorkeuren en interesses verkrijgen van inzicht in de doelgroep van onze socialemediakanalen, zodat we relevante informatie kunnen verstrekken;

het analyseren van trends en profielen voor het ten gunste van onze doelgroep versterken, aanpassen, personaliseren en verbeteren van onze diensten en communicatie;

het verwerken en beantwoorden van vragen en verzoeken om inlichtingen die we van u ontvangen;

het via de socialemediapagina's van Van Boxtel hoorwinkels B.V. doen van marktonderzoek op Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn voor het ten gunste van onze gebruikers versterken, aanpassen, personaliseren en verbeteren van onze diensten en communicatie;

het aanbevelen van producten en diensten waarvan we denken dat die interessant voor je zijn. We doen dit in het kader van direct-marketingactiviteiten gericht op onze klanten en/of potentiële klanten. Echter, als we u via elektronische hulpmiddelen, zoals e-mail of direct messaging vanuit onze socialemediapagina's, bijvoorbeeld via Facebook en/of Instagram, direct-marketingmateriaal toesturen, doen we dat alleen voor zover toegestaan in het kader van de geldende regels voor direct marketing.

De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens via de verschillende socialemediapagina's van Van Boxtel hoorwinkels B.V. is ons, hierboven beschreven, gerechtvaardigde belang, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de EU. Onze gerechtvaardigde belangen worden in deze omstandigheden geacht zwaarder te wegen dan uw belangen.

5. Hoe wij uw persoonsgegevens delen

We zullen je persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen of anderszins delen of openbaar maken, tenzij zoals hierin beschreven of zoals anders aangegeven op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld.

Zoals vermeld onder punt 3, kunnen wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze socialemediapagina's samen met de desbetreffende aanbieder van de sociale media, bijvoorbeeld Facebook Inc. of Facebook Ireland Ltd., optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder punt 3 hebben we een verwijzing opgenomen naar de privacyverklaring van Facebook.

We kunnen je persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen binnen de Demant-groep teneinde onze producten en diensten te leveren, te versterken en te ontwikkelen.

Raadpleeg het organisatieschema in ons meest recente jaarverslag om te zien welke bedrijven deel uitmaken van de Demant-groep. Je vindt ons meest recente jaarverslag op www.demant.com.

We kunnen je persoonsgegevens ook delen met onze dienstverleners voor velerlei taken, zoals:

 • het bieden van hulp bij het beheer van of het oplossen van problemen met betrekking tot onze website;
 • het bieden van hulp bij de levering of het ontwerp van onze producten of bij onze bedrijfsadministratie;
 • het bieden van hulp bij onze marketingcampagnes via, bijvoorbeeld, Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalikes;
 • het aan ons verstrekken van elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen.  

We zullen uw gegevens onder deze omstandigheden alleen delen als dat nodig is om onze dienstverleners in staat te stellen de desbetreffende dienst voor ons te verrichten. Deze dienstverleners mogen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden bewaren of gebruiken en zijn altijd verplicht je persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan geselecteerde derden, zoals wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en onze professionele adviseurs als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of als dat in ons gerechtvaardigde belang is, of teneinde de Gebruiksvoorwaarden van onze website of andere daarmee samenhangende contracten met u of uw bedrijf uit te voeren of toe te passen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde derden zoals wetshandhavingsinstanties, regelgevingsautoriteiten en onze professionele adviseurs als wij een verplichting daartoe hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen, als het in ons gerechtvaardigde belang is, of om de gebruiksvoorwaarden van onze website of andere gerelateerde overeenkomsten met u of uw bedrijf af te dwingen of toe te passen.

6. Overdracht van gegevens aan andere landen

Teneinde u onze producten en diensten te leveren, kunnen we uw persoonsgegevens delen met buiten de EU/EER gevestigde gelieerde ondernemingen van de Demant-groep en buiten de EU/EER gevestigde niet-gelieerde ondernemingen, zoals dienstverleners of zakenpartners, als dit noodzakelijk wordt geacht in verband met een bepaalde verwerkingshandeling of de verlening van de dienst.

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU/EER, zullen we passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te waarborgen dat de verwerking zal voldoen aan de eisen van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij de bescherming van de rechten van de betrokkene zal worden gewaarborgd. Waar nodig zijn we met de ontvanger van de persoonsgegevens de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie aangegaan. De Europese Commissie is van mening dat deze bepalingen voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van privacy, fundamentele rechten en vrijheden, alsmede voor de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten.

7. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is op grond van legitieme juridische of zakelijke redenen, zoals de naleving van wettelijke verplichtingen. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verzamelen, verwerken en opslaan. We zullen ook persoonsgegevens opslaan die we overeenkomstig de wet moeten bewaren.

Als u hebt gereageerd op onze posts op sociale media, zullen uw opmerkingen worden verwijderd wanneer de desbetreffende post wordt verwijderd. We kunnen er echter ook voor kiezen om bepaalde opmerkingen eerder te verwijderen. Jij mag er ook op ieder moment voor kiezen uw eigen opmerking te verwijderen. Gegevens die via sociale media worden verzameld voor een bepaald doel, bijvoorbeeld een gerichte marketingcampagne, worden één jaar na het verrichten van de desbetreffende verwerkingshandeling verwijderd. Sommige gegevens kunnen tot twee jaar na de desbetreffende campagne worden bewaard met het oog op documentatiedoeleinden.

Neem voor meer informatie over ons bewaarbeleid contact met ons op via de onder punt 2 hierboven vermelde contactmogelijkheden.

8. Uw privacyrechten

Op grond van de AVG kunt u, naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, een aantal rechten uitoefenen, namelijk:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht om van ons rectificatie (correctie) van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • het recht om van ons wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking.

Deze rechten zijn echter mogelijk onderworpen aan voorwaarden en/of uitzonderingen, bijvoorbeeld om de privacy van anderen te waarborgen, bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten te beschermen of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onder punt 2 hierboven genoemde contactmogelijkheden.

9. Recht om een klacht in te dienen

Als u een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, laat ons dat dan weten. We zullen uw vragen beantwoorden en, indien nodig, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met onze verplichtingen handelen. Als u vervolgens nog niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens via het adres Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, telefoon 088 - 1805 250, website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. Privacy van kinderen

Wij bieden oplossingen voor kinderen, maar onze socialemediapagina's op Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn zijn niet bedoeld of ontworpen voor het verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen tot 16 jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen van wie wij weten dat zij jonger dan 16 jaar zijn.

11. Koppelingen naar derden

De socialemediapagina's van Van Boxtel hoorwinkels B.V. op Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en/of LinkedIn kunnen koppelingen bevatten naar websites van andere bedrijven en organisaties. Deze Privacyverklaring is niet op dergelijke websites van derden van toepassing en we raden u aan u rechtstreeks met deze websites van derden in verbinding te stellen voor informatie over hun beleid op het gebied van gegevensverwerking en -verspreiding.

12. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring periodiek bijwerken door een nieuwe versie op onze website www.vanboxtelhoorwinkels.nl en de verschillende socialemediapagina's op Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en/of LinkedIn te plaatsen.

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 17 februari 2020.